Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2003

Inledning

Föreningens tredje verksamhetsår har nu gått till ända men kretsen kring föreningen har i stor utsträckning samarbetat kring dess hjärtefrågor sedan år 1996, då en grupp släktforskare - alltjämt vid liv under beteckningen "die alte und schöne G-gruppe" - identifierade ett behov av en sammanslutning som förmår att aktivt hjälpa släktforskare att vinna ökad kunskap om svenska släkters ursprung i andra länder kring Östersjön. En naturlig utveckling av detta tema har blivit att även ägna intresse åt tyska släkters rötter i Sverige; efterhand har inom föreningsgemenskapen även annan genealogi med Östersjöanknytning fått ökad uppmärksamhet. Den snabba utvecklingen av internetresurser för släktforskning liksom det ökade historieintresse och den förbättrade arkivtillgänglighet som följt på Sovjetunionens sammanbrott har tveklöst stimulerat många människors intresse för dessa frågor. Sedan flera år tillbaka följer föreningen diskussionen på ledande tyska listor som AGoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher), Fam Nord (Familienforschung in Norddeutschland) och Pommersche Greif. Genom denna bevakning och annan kontaktskapande verksamhet - detta år särskilt vid den nedan närmare kommenterade släktforskarkonferensen i Schwerin - har föreningen tillförts kunskaper som kunnat läggas till grund för dess programverksamhet och utveckla dess webbsatsning. Centrum i föreningens verksamhet ligger i den egna webbplatsen (www.g-gruppen.net) och den därtill knutna diskussionslistan men liksom tidigare år har även sammankomster med föredrag och diskussioner fått stort utrymme. Under hösten har även ett ambitiöst projekt kring passagerartrafiken över Östersjön från 1600-talet till 1800-talet inletts.

Styrelse, valberedning och revisorer

Föreningens verksamhet styrs av stadgar antagna vid stiftelsemöte den 14 december år 2000, då föreningen bildades. Vid årsmöte hos Goethe-Institutet i Stockholm den 20 februari 2003 omvaldes Gustaf von Gertten till ordförande i föreningens styrelse och Ann-Marie Arkedal, Lars Craemer, Peeter Grünberg, Anna-Lisa Kuylenstierna, Olle Sahlin till ledamöter. Jürgen Weigle nyvaldes som ledamot och Björn Zotterman som suppleant.Vid efterföljande styrelsemöte utsågs Grünberg till vice ordförande, Ann-Marie Arkedal till klubbmästare, Sahlin till sekreterare och Weigle till kassör. Craemer utsågs till redaktör och webmaster; han har även under detta år varit diskussionslistans ägare. Ingemar Goliath och von Gertten har varit listans moderatorer. Styrelsen har därefter sammanträtt den 3 mars, den 7 april, den 12 maj, den 8 september, den 21 oktober, den 24 november 2002 samt den 21 januari 2003.

Årsmötet utsåg till valberedning Ingemar Goliath, sammankallande, David Papp och Klara Vago-Görres.

Till revisorer för verksamhetsåret 2003 valdes Lena A. Löfström, sammankallande, och Kerstin Åhlfeldt med Olof Bilkenroth som suppleant.

Webbsidan och diskussionslistan

Föreningens webbsidor har utvecklats ytterligare. Bl. a. finns nu en ambitiös avdelning på tyska om släktforskning i Sverige och Finland med viss historik, kartor samt hänvisningar till släktforskarföreningar, arkiv och praktiska råd. En ny avdelning , "Forska på estniska anor" har tillkommit och till denna handledning har fogats genealogiska ordlistor på balttyska, svenska och estniska. Vidare har webbsidorna tillförts en kortare handledning för "forskning i dagens Polen" och på medlemssidorna finns inlagt formulär för brev på polska till församlingar och myndigheter i Polen.En del av materialet finns nu även tillgängligt på tyska språket. Uppdateringar av huvudmaterialet har gjorts fortlöpande och bl. a. har ett antal nya kartor tillförts detta. Webbsidorna hade vid årsskiftet haft omkring 35 000 besökare sedan starten.

Diskussionslistan har med moderatorernas mycket aktiva hjälp hållits livaktig under hela verksamhetsåret och flertalet frågeställningar som aktualiserats har fått en sakkunnig belysning. På listan har förts samtal i vitt skilda frågor kring migration i Östersjöområdet, oftast med personhistorisk inriktning men stundom har perspektiven vidgats till militär-, kultur- eller religionshistoriska frågor i allmänhet. Samtalen har också varierat tidsmässigt från 1500-tal till modern efterkrigstid. De föredrag som hållits i föreningens regi har ibland utlöst fortsatta samtal över listan. Moderatorerna har även kunnat förmedla kunskaper, frågor och frågesvar från tyska genealogiska webbplatser eller hänvisa till sådana. Två av deltagarna, Gustaf Eichbaum i Kassel och Andreas Önnerfors i Lund, har under året utsetts till Ehrenmitglieder. Drygt 1 300 inlägg (fler än tidigare år) gjordes under verksamhetsåret och inga tecken på avmattning har visat sig. Samtalet har också påtagligt stimulerats av att flera mycket kompetenta tyska forskare knutits till listan och även på den svenska sidan har vi kunnat glädja oss åt nya aktiva debattörer. En målsättning som föreningen nu har är att kunna foga en sökmotor till det nu relativt omfångsrika materialet.

Arbetsgrupper och projekt

E-gruppen har under året träffats nio gånger (28/1, 25/2, 25/3, 6/5, 30/9, 28/10, 12/11, 25/11 och 2/12) för ömsesidigt informationsutbyte kring estnisk släktforskning. Gruppen har även tagit fram huvuddelen av underlaget för det ovan nämnda avsnittet om Estland på G-gruppens webbsidor och arbetat fram den ordlista på balttyska, svenska och estniska som återfinns där. Man har även samverkat kring det nedan nämnda besöket av Enn Küng från Estlands Historiska Arkiv.

En arbetsgrupp under ledning av Ann-Marie Arkedal och Peeter Grünberg har adopterat Tyska S:t Gertruds församling i Sveriges Släktforskningsförbunds projekt "Namn åt de döda" (se beskrivning på www.genealogi.se). Denna har nu fullbordat genomgången av församlingens dödböcker för tiden 1947-1967, inhämtat namn och adressinformation för de döda, lämnat filer till projektkoordination och därmed fullföljt det åtagande som föreningen gjort.

Styrelsen har även under det gångna året rådgjort med Genealogiska Föreningen om dess litteraturinköp avseende Balticum och Tyskland. Dess s. k. Hintzesamling har kunnat kompletteras både genom enskilda bokdonationer och genom gåvor från Föreningen G-gruppen. Bl a har biblioteket tillförts de omfångsrika beståndsförteckningarna (i dess tyska utgåvor) till de statliga arkiven i Breslau och Danzig, en historisk atlas över Tyskland samt Dudens Namen-Lexikon. Besöket av Enn Küng och andra initiativ väntas leda till värdefulla förstärkningar av litteratursamlingen rörande Estland.

Den föregående år inledda serien träffar kring temat "Die Vertreibung" har fortsatts med en sammankomst hos Goethe-Institutet den 2 april 2003, nu med fokus på Schlesien, då filmen "Festung Breslau" visades och Klara Vago-Görres inträngande berättade om hur hon som barn upplevde krigsslutet i Oberschlesien och den efterföljande ockupationen av Röda Armén (20 deltagare). Genom Klara Vago-Görres' förmedling bereddes medlemmarna även möjlighet att i Goethe- Institutets regi den 25 september 2003 lyssna till Michael Wiecks presentation av sin självbiografiska bok "Zeugnis vom Untergang Königsberg - Ein Geltungsjude berichtet". En sammankomst med filmvisning och diskussion kring "die Vertreibung" från Sudettyskland planeras äga rum den 22 januari 2004.

Den inledningsvis nämnda gruppen "die alte und schöne" har under året träffats tio gånger, bl a i samband med en sommarutflykt till Skoklosters slott.

Slutredovisning av det av föreningen i september 2002 anordnade seminariet i Flensburg kring migration i södra Östersjöområdet har ägt rum i mars 2003.

Arbete har inletts kring vad som förefaller bli föreningens största projekt: "Över Östersjön", Efter förberedande arbete och planering under hösten 2003 har arbetet med kartläggning av persontrafiken Ystad-Stralsund, främst med postjakterna, nu konkretiserats och påbörjats. Under senhösten har arbetsmöten ägt rum i Lund och i Stockholm, i Lund på landsarkivet, i Stockholm på Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga biblioteket för att få en överblick över tillgängliga dokument. Särskild presentation har skett i anslutning till arbetsmöte den 13 november vid landsarkivet i Lund i närvaro av landsarkivarie och hans medarbetare och stadsarkivarien i Ystad. Därefter har information lämnats i december 2003 till cheferna för Krigsarkivet och Riksarkivet. Ordföranden i Sveriges släktforskarförbund har genom ordf. i G-gruppen hållits orienterad. Till projektledare har utsetts Gunnar Ståhl och till biträdande projektledare har utsetts Thomas Murray. En presentation av projektplanen kommer att ges vid föreningens årsmöte.

Samverkan med andra föreningar

Föreningen har även under det gångna året kunnat disponera postbox och lokaler för styrelsearbete hos Genealogiska Föreningen (GF) i Stockholm.

Föreningen är medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund (SSF) och medverkade genom Gustaf von Gertten och Anna-Lisa Kuylenstierna vid dess riksmöte och släktforskardagar i den 23 och 24 augusti 2003 i Ronneby. Ett arrangemang vid riksmötet som särskilt uppmärksammades var Hans-Jürgen Schmitz' (medlem i G-gruppen) utställning om arbetsvandringen 1860-1920 från Sydsverige till Nordtyskland.

Stora resurser har under året lagts på ett brett deltagande i det tyska släktforskarförbundets (DAGV - Deutsche Arbeitsgemeinschaften genealogische Verbände) under rubriken 55. Deutscher Genealogentag anordnade kongress den 19-22 september 2003 i Schwerin. Omkring 25 deltagare kom från Sverige och Föreningen G-gruppen representerades av von Gertten, Lars Craemer, Ingemar Goliath och Jürgen Weigle. Under konferensdagarna knöts värdefulla kontakter med tyska släktforskarföreningar och kunskaper som därvid inhämtades bedöms på sikt vara av stort värde för föreningen.

En av de i DAGV samverkande föreningarna, Pommersche Greif, genomförde sitt årsmöte i Stetttin den 25 januari 2003. I detta deltog - för femte året i rad - von Gertten, som ingår i dess styrelse. Mötet beslöt inleda ett dataprojekt kring migrationen Sverige-Pommern och det leds av Sabine Czekalski i Berlin, som också arbetar på en historisk databank över Vorpommern med början i Stralsund.

Övrig programverksamhet

Den 18 januari 2003 anordnades ett föreningsmöte i Riksarkivet med tema likpredikningar. På grund av ett missförstånd uteblev den tilltänkte föredragshållaren men bland de 31 deltagarna fanns ändå underlag för ett stimulerande och trivsamt kunskapsutbyte i ämnet.

Krigsarkivet var platsen för ett möte med föreningens medlemmar den 8 februari 2003, där deltagarna kunde bekanta sig med militieräkenskaper, likvidationer och rullor.

I anslutning till föreningens årsmöte den 20 februari 2003 i Sabbatsbergskyrkan fick de 35 deltagarna också lyssna på Chris Henning, von Gertten och David Papp, när de berättade om estnisk och tysk litteratur i Genealogiska Föreningens bibliotek.

Den 19 maj 2003 hölls i Sabbatsbergskyrkan med 35 deltagare föreläsning med efterföljande frågestund av professor Helmut Müssener, under flera decennier professor i tyska i Sverige, nu knuten till "Centrum för Tysklandsstudier" vid Södertörns högskola. Müssener kåserade kring kulturell ömsesidig påverkan i Tyskland och Sverige, om hur svenska språket under olika skeden starkt påverkats av det tyska, om bilden av svenskar i Tyskland och vice versa samt om annat som deltagarna genom i förväg ställda frågor ville ha svar på.

En annan av årets höjdpunkter var docenten Christina Dalhedes föredrag "Om Augsburg" i Sabbatsbergskyrkan den 7 oktober 2003 som samlade 37 deltagare. Christina Dalhedes historiska intresse väcktes genom egen släktforskning, bl a kring anor från Augsburg, och hon har sedan disputerat vid universitetet i Augsburg i ämnet ekonomisk historia. Av hennes omfångsrika produktion kan för svensk publik framhållas hennes verk "Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad" som belyser de omfattande nätverk, bl a med svenska städer, som de stora handelsfamiljerna i Augsburg via Antwerpen och Amsterdam byggde upp på 1500- och 1600-talet. Detta var även ämnet för hennes mycket uppskattade föredrag, elegant illustrerat av färgfoton från det historiska Augsburg, som hennes make Allan Dalhede tagit och förevisade.

Doktor Enn Küng, som under hösten 2003 forskade i arkiv i Stockholm, föreläste den 6 november 2003 om "Estniska Historiska Arkivet" i Tarttu och om vad detta har att erbjuda släkt- och historieforskare om bl a den svenska tiden i Estland. Föreläsningen hölls på tyska men vid den efterföljande frågestunden kunde de 24 deltagarna ställa frågor på både svenska, tyska och estniska.

Ekonomi och medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret på nytt ökat sitt medlemsantal och hade vid det senaste årsskiftet 300 medlemmar, av vilka 205 är bosatta i Sverige, 56 i Tyskland, 19 i Danmark, 10 i Norge och övriga bosatta i andra länder. Medlemmar bosatta utanför Sverige har under året varit befriade från medlemsavgift. Medlemsavgiften har varit 50 kr. Såsom tidigare har vissa arrangemang och åtgärder bekostats genom gåvor från enskilda medlemmar. Bidrag till särskilda arrangemang har utgått bl. a. från Nordiska Ministerrådet (Nordisk Kulturfond), Stockholms Läns Bildningsförbund och Aktiv-AR-Assistans AB. Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 18 657 kr och det egna kapitalet till 12 689 kr. Betydelsefullt har även samarbetet med Genealogiska Föreningen varit - därigenom har praktisk hjälp i form av lokaler och posthantering lämnats och dess omfattande bibliotek varit en stor tillgång.

Balans- och resultaträkning, se bilaga 1 och 2

Stockholm den 21 januari 2004

Gustaf von Gertten
ordförande

Peeter Grünberg
vice ordförande
Ann-Marie Arkedal

Anna-Lisa Kuylenstierna

Jürgen WeigleLars Craemer

Olle Sahlin

Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2003

Föreningen G-gruppen
802410-5028
Årsredovisning 2003
Balansräkning (ÅRL) 03-12-31      02-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar


0,00


0,00
 -----------------
 0,00

0,00

Kassa och bank 18.656,697.437,65
Summa omsättningstillgångar 18.656,697.437,65
SUMMA TILLGÅNGAR

18.656,69

7.437,65

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 4.801,82751,19
Övrigt eget kapital 7.887,654.136,40
Summa eget kapital 12.689,474.887,65
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 50,000,00
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

5.917,22

2.550,00
 --------------------
 5.967,22

2.550,00

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

18.656,69

7.437,65

Bilaga 2 till verksamhetsberättelse 2003

Föreningen G-gruppen
802410-5028
Årsredovisning 2003
Resultaträkning (ÅRL)


                   03-01-01
03-12-31

      02-01-01
02-12-31

Nettoomsättning 33.294,8133.944,24
Övriga externa kostnader -28.123,0032.796,60
Övriga ränteintäkter &
liknande intäkter

10,01

13,55
Räntekostnader och
liknande resultatposter

-380,00

-410,00
Årets resultat 4.801,82751,19