Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2002 - 2003
Föreningens andra och tredje år
Styrelsen lägger fram en verksamhetsplan för två år som dock inte får tolkas som ett löfte om att allt som står i planen kommer igång och slutföres. Engagemang och arbetsinsatser från alla medlemmar avgör i vilken grad detta ska kunna ske.

Vi vill att du ska läsa planen som en serie målformuleringar som ska stimulera oss alla till nya krafttag. Tanken är att planen också ska locka nya människor att erbjuda sig att på ideell grund delta i spännande arbetsuppgifter.

Tvåårsperspektivet ger oss också möjlighet att skriva ner mer än vi har någon som helst möjlighet att orka med under år ett. Och det ger oss tillfälle att med medlemmar i Sverige och andra länder fortlöpande diskutera de uppgifter, som vi för in i denna plan.

Släktforskardagarna 2002 äger rum i Borlänge. Samma år firar Stockholm sitt 750-årsjubileum. Det är några av skälen till att G-gruppen detta år ägnar extra mycket tid åt dessa områden, Dalarna och Stockholm. Eftersom Släktforskardagarna 2003 förlagts till Ronneby, gäller för detta år att Blekinge och Ronneby är i centrum liksom migrationen i södra Östersjöområdet. Skåne, Blekinge, Danmark och Schleswig-Holstein blir alltså de då aktuella områdena.

Den lokala föreningen bör alltid vara startpunkten.
Föreningen G-gruppen menar att en släktforskare ska prioritera sin hemorts lokala förening. Steg två är att bli medlem i en förening som täcker det område där anorna i stor utsträckning finns att söka. Först därefter rekommenderar vi anslutning till en specialförening som DIS, Föreningen G-gruppen och Genealogiska Föreningen.

Våra programplaner för 2002
Den 19 januari hölls en föreläsning om kungahusens europeiska förbindelser och dess konsekvenser för invandring till Sverige och svensk värvning av kompetent arbetskraft.
Den 18 februari hålles årsmöte med föreläsning om Mennoniter och samtal om tyska religiösa samfund genom historien.
I mars arrangeras besök hos Tyska församlingens arkiv.
I april arrangeras en kort föreläsning kombinerad med en konsert i Tyska kyrkan. Arrangemanget ska visa det tyska inflytandet i stockholmskulturen inför 750 års jubileet.
Under våren anordnas en visning av en tysk TV-serie från Zweites deutsche Fernsehen, ZDF, om flykten 1944-45 , Die große Flucht.
G-gruppen var i januari 2002 representerad vid det årliga seminariet på Ostsee-Akademie i Travemünde om orts- och familjeforskning för Pommern. Projektet Dalfolk i Pommern delrapporterades.
G-gruppen medverkar vid regionala föreningsträffen på GF den 20 april.
G-gruppen är representerad och medverkar vid släktforskardagarna i Borlänge i augusti. Temat är invandring till Dalarna.
G-gruppen vill under året också arrangera möten utanför Stockholm och uppmanar därför alla medlemmar att komma med förslag.
G-gruppen deltar i Nordgens planer på ett seminarium om migration i södra Östersjöområdet. Nordgen är den nordiska genealogiska samarbetskommittén.

Programplaner för 2003
  • G-gruppen deltar på släktforskardagarna i Ronneby i augusti 2003.
  • G-gruppen startar ett projekt Skeppare under år 2003
Registreringsverksamhet 2002-2003
Den estniska gruppen planerar ett registreringsprojekt om estniska immigranter till vissa delar av Sverige under tidsperioden från 1875 till tidpunkten för sekretess. Därefter vidtar planering för att undersöka förutsättningarna för att utvidga detta till till andra områden och till äldre tid.

Registrering avseende tiden 1550 - 1840 kommer att planeras och ev påbörjas för följande invandrande grupper:
  • soldater, officerare, tyska krigsfångar, kirurger (fältskärer, bårdskärare, barberare) vävare, spinnare, glasmakare, skeppare och stenhuggare
  • medlemmar i tyska församlingar i Sverige - 1550 -1900
Projekt
  • Dalfolk i Pommern fortsätter med samma projektledningen
  • Litteraturlistor över migration i Östersjö-området färdigställes
  • Webbplatsen och diskussionslistan utvecklas ytterligare
  • Stödåtgärder för och påverkan av svenska genealogiska databaser och arkiv för att de ska lägga ut text även på tyska språket
Samarbetspartner
Föreningen G-gruppen vill samarbeta med alla svenska föreningar som ansvarar för det lokala föreningsarbetet för släktforskare.
Därnäst vill vi fördjupa samarbetet med föreningar som arbetar med migrationsfrågor i Östersjö-området som t ex GF. Samarbetet samordnas genom Nordgen.
Vi vill också medverka till ett ökat nordiskt-tyskt samarbete inom dataområdet genom de nordiska DIS-föreningarna, Genealogiska Samfundet i Finland och Verein für Computergenealogie i Tyskland.
I vårt arbete med att skapa kunskap om Östersjö-regionen, geografiskt, genealogiskt, historiskt och kulturellt samarbetar vi med Goethe-Institutet, Svenska Institutet, Schwedenstrasse och med kontakter på Greifswald-universitetet.
Vi samarbetar också med flera tyska föreningar framför allt då med Pommerscher Greif.
Inom ramen för Nordgen, den nordiska samarbetskommittén, kommer vi medverka i planeringen av nordiska arrangemang inom G-gruppens arbetsområde.
Föreningen G-gruppen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Vi håller regelbunden kontakt med regionala föreningar i länet och med förbundsstyrelse och förbundsordförande och deltar i förbundets arrangemang om det finns ekonomiska förutsättningar för detta.

Ekonomi
Föreningen G-gruppen har hittills levt på ekonomiska insatser från enskilda medlemmar och på stöd från Svenska Institutet och Goethe-Institutet.
Vår strategi med användning av webbplatser, e-postlistor och e-brev för spridning av information och kommunikation med medlemmarna är en förutsättning för en låg medlemsavgift.
Det är också viktigt att Föreningen G-gruppen inte uppfattas som en konkurrent till de lokala släktforskarföreningarna utan som ett komplement.
En viktig ekonomisk förutsättning för G-gruppen har också varit samarbetet med Genealogiska Föreningen som ställt lokaler till förfogande för vår basverksamhet och dessutom bidragit med informationstöd via e-post vid föreningens arrangemang.

Stockholm den 13 februari 2002

Styrelsen för Föreningen G-gruppen