Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
14 juni

Vi går vidare!

Extrastämman med Föreningen G-gruppen, vid vilken 14 medlemmar närvarade, leddes av Klas Råsäter som stämmoordförande och Svea-Lisa Råsäter som mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Gunilla Hanserkers och Lars Craemer.

Efter livliga diskussioner beslöt extrastämman följande:

  1. Det förslag avseende övertagande av G-gruppen, som lämnats av Genealogiska föreningen (GF), avvisas.
  2. Föreningen G-gruppen skall fortsätta som en egen, självständig förening.
  3. Styrelsens uppdrag att förhandla med GF eller någon annan förening gäller oförändrat.

Föreningens ordförande Otfried Czaika och föreningens kassör Christa Samuelsson meddelade sin omedelbara avgång ur styrelsen. Vice ordförande Franz Brejcha träder in som ordförande fram till nästa ordinarie årsstämma. Konstaterades att kvarvarande styrelse motsvarar det stadgeenliga antal.

Frågan om ny valberedning hade av årsmötet hänskjutits till extrastämman, som omvalde Gunilla Hanserkers och Jürgen Weigle samt nyvalde Otfried Czaika som valberedning fram till nästa ordinarie årsmöte.

Klas Råsäter tackade Otfried och Christa för de gångna årens arbete och insatser i styrelsen.

Protokollet från den extra föreningsstämman har publiceras under rubriken Presentation i avsnitt G-gruppen.Copyright © Lars Craemer.