Vägvisare för forskare på Böhmen och Mähren


Böhmens vapen
Böhmens och Mährens vapen
Mährens vapen

Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska om Böhmen och Mähren?
2.Tysktalande befolkning i Böhmen och Mähren
3.Databaser om forskning i Sudetenland.
4.Litteratur som kan rekommenderas.
5.Bibliotek för forskning i Böhmen och Mähren.

1. Vad krävs innan du börjar forska om Böhmen och Mähren?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I artikeln över Böhmen och Mähren behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland eller Tjeckien, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Tysktalande befolkning i Böhmen och Mähren

Sedan början av 1500-talet och fram till 1918 har Böhmen och Mähren tillhört de habsburgska arvländerna. I området har hela tiden bott såväl tyskspråkig som slaviskspråkig befolkning. Språkliga, etniska, religiösa och sociala motsättningar mellan olika grupper har under olika perioder funnits i området.

Böhmen och Mähren har varit krigsskådeplats för flera krig och då härjats svårt. År 1648 stormades exempelvis Prag av svenska trupper, ledda av fältmarskalken von Königsmarck. En våldsam plundring av stadens rikedomar genomfördes. Mycket av det som togs, finns idag i svenska slott och museer.

Karta över Böhmen och Mähren 1919 - 38

Den tyskspråkiga delen av befolkningen utgjordes mest av bergsmän, hantverkare och ämbetsmän. Dessa var mestadels bosatta i städerna men också på landsbygden i de norra och västra gränstrakterna. Den tjeckisktalande befolkningen var huvudsakligen bosatt på landsbygden. Till följd av industrialiseringen började den tjeckisktalande befolkningen vid mitten av 1800-talet att flytta in till städerna.

Efter första världskriget kom Böhmen och Mähren att tillhöra den nybildade staten Tjeckoslovakien. Vid mitten av 1930-talet uppgick den tyskspråkiga befolkningen till över 3 miljoner. Efter Münchenöverenskommelsen 1938 lät Hitler införliva huvuddelen av det tyskspråkiga Böhmen och Mähren med Tyskland under namnet Sudetenland efter bergskedjan Sudeterna i norr. Efter andra världskriget fördrevs den tyskspråkiga befolkningen.

Tillsammans med delar av det gamla Oberschlesien utgör Böhmen och Mähren idag republiken Tjeckien.

Kartan här ovan visar Böhmen och Mähren under mellankrigsperioden, då de gula områdena beboddes av i huvudsak tyskspråkig befolkning medan de röda områdena var tjeckiskspråkiga. Genom att klicka på kartan får du en förstoring, som också visar Kreis-indelningen.

3. Databaser om forskning i Sudetenland

Mormonerna har gjort stora insatser för att filma tyska kyrkböcker. Till det måste dock läggas, att mormonerna inte fått filma allt de velat i Böhmen och Mähren. Det gör, att du måste ta reda på om det du söker är filmat och vem som har kyrkoböckerna i original, i duplikat eller i form av mikrokort. G-gruppen ger dig här några adresser från Böhmen och Mähren, så att du kan skriva till dem eller besöka dem.

Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher (VSFF) erbjuder på sin hemsida omfattande information under rubriken Forschungshilfen som en ortsförteckning, en förteckning över kyrkböcker, en lista över forskargrupper för olika orter och områden. VSFF har också en öppen diskussionslista på vilken du kan ställa dina frågor och be om hjälp. På denna lista kan du bland annat allmänna råd och få tips på uppdragsforskare som hjälper dig mot betalning.

Andra tyska arkiv med material från området:
 • Sudetendeutsches Genealogisches Archiv (SGA)
  Amt für Archiv und Denkmalpflege, VSFF-SGA

 • Sudetendeutsches Archiv e.V.

 • Heimatortskartei für Sudetendeutsche
  Bundesarchiv, Abteilung B, Aussenstelle Bayreuth
  Tidigare: Kirchlicher Suchdienst HOK, (Gebiet: Sudetenland)
  HOK har lämnat över sitt arkiv till arkivet i Bayreuth;
  här finns en beskrivning av arkivets bestånd.

Förberedelser inför arkivkontakter genom studium av föreslagen litteratur, historia och geografi är av största vikt för att du skall hitta rätt. Särskilt svårt är det att ta reda på var du kan få tag på kyrkböckerna, men också duplikaten och mikrokorten. Beståndsförteckningar för flera av de böhmiska och mähriska arkiven kan du köpa över nätet.

4. Litteratur som kan rekommenderas.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur.

Det finns ett par sidor med litteraturhänvisningar för dig, som forskar på norra Böhmen och särskilt på Kreis Sternberg.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

5. Bibliotek för forskning i Böhmen och Mähren.

 • Collegium Carolinum (Sudetendeutsches Haus)
  Biblioteket i Sudetendeutschen Haus innehåller 120 000 band

 • Haus des Deutschen Ostens (HDO)

 • Haus der Heimat i Stuttgart

 • Herder-Institut i Marburg

 • Martin-Opitz-Bibliothek

 • Nationalbibliothek i Wien
  Mycket av litteraturen över Böhmen och Mähren finns under "Literatur für Sudetenland"

 • Universitätsbibliotekh i Wien
  för böcker efter 1850.


Copyright Ä G-gruppen