Genombrottet
- hjälp av G-gruppen med forskningen i Sverige

av Matthias Waack

Föredrag framfört vid den 34:e Nordelbiska genealogdagen i Rickling den 26 oktober 2008

Sverige har sedan 350 år ett anmärkningsvärt stort arkivbestånd. Detta kan leda till förvånande framgångar för den familjeforskare som söker svenska anor i vidaste bemärkelse.

Jag vill berätta hur ett dylikt sökande kan ske med hjälp av ett exempel. Jag vill dessutom presentera en genealogisk förening i Stockholm med mejlinglista som specialiserat sig på temat "migration över Östersjön genom århundraden" och vilken ägnar sig åt utbyte av erfarenheter i detta. På diskussionslistan kan man kommunicera på svenska och tyska.

Obitz - legenden

I min farmors familj spreds muntligen under 300 år uppgifter som egentligen verkade vara osammanhängande. Från den ena generationen till den andra traderades rykten om adliga svenska förfäder, om förluster av icke specificerad egendom och en vädjan till kungen (vilket varje svensk medborgare hade rätt till fram till mitten av 1900-talet om man kände sig illa behandlad av någon myndighet). Dessa uppgifter kan i vår stamtavla hänföras till familjen Obitz, en svensk-pommersk släkt vid tiden kring 1756 samt några tidigare generationer.

Dessa berättelser kunde istadigt fortleva enär de motsvarar mänskliga känslor (… jag vill vara en viktig person, av betydelse; min särklass får även uttryck i statusen och ägandet; mina handlingar följer ett etiskt krav…).

Stammodern i denna familj hette enligt sedan ca. 1926 kända handlingar Anna Catharina Obitz. Hon dog den 9/9/1812 på eftermiddagen i Stralsund. Prästen skrev den gången i kyrkoboken: "soldatänkan Obitz, Catharina, född Freese, födelseort Stockholm, hemort Stralsund, fattig, 85 år, av följderna av ett benbrott".

Denna information hade redan mina farföräldrar på 1930-talet när de ålades att upprätta stamtavlor. Vi hade uppgiften att hitta Anna Catharinas familj och att leda hennes svenska härkomst i bevis.

Mina föräldrar återvände med fyra barn 1967 till Tyskland efter 13 års missionsarbete i Indien. Min morfar hade sedan 1918 framgångsrikt bedrivit genealogisk forskning och nu ville svärsonen hitta vilka konkreta uppgifter och överensstämmelser det fanns mellan sägen och verklighet beträffande hans mor.

Varifrån härstammar Anna Catharina?

Enligt dödboken föddes Catharina som Freese. I anteckningarna i vigselböckerna fanns dock för hennes två söner en "Maria Frehn" eller "Anna Frem". En del av hennes ättlingar var helt övertygade om att de härstammade från greven Fersen, som var svensk överkommendant under sjuåriga kriget. (Då det var känt att Fersen dog utan barn spekulerade man helt enkelt i en oäkta dotter på Rügen).

Mina föräldrars genealogiska brevväxling sedan 1967 fyller ett flertal pärmar. De flesta av breven sändes till adresser i Stockholm, till olika arkiv. Dessutom förekom en livlig korrenspondens med arkiv i Pommern som då tillhörde DDR. Inte någon namnvariant uteslöts från sökningen. Man kan endast svårligen föreställa sig omfattningen av detta 30-åriga letande efter Freses i norra Europa. Jag är fortfarande förvånad över denna koncentrerade samlarbragd.

Ingen ansats ledde under denna tid till någon framgång i sökandet efter Anna Catharinas härkomst. Svenska arkivarier svarade alltid mycket vänligt och tillmötesgående, men alltid att de ej hade tillräcklig kapacitet för omfattande rechercher.

Mina föräldrar lyckades göra en exakt uppställning av Anna Catharina Obitz ättlingar till mitten av 1800-talet i svenska Pommern, även med hänsyn till de Obitz som ej var släkt men vilka var viktiga för anknytningen till familjen Obitz i Stockholm. Här skall särskilt nämnas krigskommissarien Axel August Obitz vilkens grav ännu finns på kyrkogården i Solna. Denna Axel August Obitz ansågs under sin livstid vara "son till kungen" (jämför skriften Två konungasöner i samlingen "I kikaren" av Birger Schöldström). Intressant nog fanns det mycket material i de pommerska arkiven om Catarina Obitz ättlingar, även sådant som inte var smickrande. Mina föräldrar hade en förmåga att kunna lyssna till människor som fortfarande hade något att berätta och utvecklade en beundransvärd uthållighet. Särskilt min mor hade en enastående gåva att kunna tyda gamla handskrifter. På så vis blev bortsett från alla namn familjens historia spännande och levande.

Min far dog den 17.5.2000. Tre år senare reste min mor och jag själva till Stockholm vilket ofta rekommenderats oss. Jag ville gärna med min mor slutföra vad som inte varit min far förunnat. Vi företog oss att leta efter några stickord i mängden av material i Krigsarkivet och Stadsarkivet "som efter en nål i en höstack".

Och därmed övergår jag till en genealogs möjligheter vid forskningen i dagens Sverige.

Jag anser mig inte vara expert på svensk genealogi, absolut inte vad som gäller dess strukturer, men jag kan berätta med hjälp av omfångsrika erfarenheter som förmedlar en liten inblick i vad som stod till vårt förfogande vid sökandet efter Fren och vilket delvis hjälpte oss:
  - Arkiv i Stockholm och lokala arkiv
  - Regionala och överordnade register
  - Centralt soldatregister i Skövde
  - SVAR som statlig genealogisk organisation
  - Engelskspråkiga fora / Elisabeth Thorsell
  - Fackmässig hjälp på plats
  - Genline
  - Mormonernas FamilySearch söksystem
  - G-gruppen i Stockholm, en svensk-tysk lista

1) Arkiv

För att återgå till Anna Catharina var den viktigaste händelsen 2003 mötet med en tysk dam på Stadsarkivet i Stockholm vilken visade sig vara medlem i G-gruppen och som lever i Stockholm. Hon gjorde oss uppmärksam på en notering hos mormonerna att år 1756 en Anna Catharina Fren gifte sig med en Johann Christian Obitz i Stockholm. Det var hon som berättade för oss om en bouppteckning i Stadsarkivet i vilken änkan efter Jacob Fren, Margareta Sigfridsdotter med sina tre barn är omnämnd.

I fallet med familjen Fren hjälpte också Landsarkivet i Uppsala till. Detta landsarkiv har även bestånden för Västmanland. Från Landsarkivet i Lund äger jag imponerande svarsbrev som författats på tyska.

 
Ovanstående visar intyget avseende hindersprövningen av den 27/3/1756 för de trolovade hos Jacob & Johannes församling. Hos Carl Brodin hade Obitz varit lärling, Jonas Nyberg är styvfadern till Anna Catharina.
 
Anteckningen i vigselboken av den 11/4/1756 hos Jacob & Johannes församling i Stockholm.
 
Brodern Mårten Frens dop den 3.7.1730 i Hedvig-Eleonora församling i Stockholm.
 
Brodern Jacob Frens dop den 12/3/1735 i Hedvig-Eleonora församling i Stockholm.

Av bouppteckningen Fren/Sigfridsdotter har jag inte någon bild.

Vid en systematisk genomgång av infanteriregementen runt Stockholm och i Skåne under denna tid, vilkas handlingar förvaras i krigsarkivet och vilka mikrofilmats av mormonerna, upptäckte jag i generalmönsterrullorna för Upplands regemente år 1748 under nummer 1101 en dödsruna över Jakob Mårtenson Frehn som dog den 20/5/1743 vid Korpoström. Efter detta fynd har ingen aldrig så kritisk fråga av vilken erfaren genealog som helst kunnat rubba min övertygelse att Jakob var min förfader.

2) Engelskspråkiga fora / Elisabeth Thorsell

I arkiven finns en mängd broschyrer och hänvisningar som upplyser om vem man kan tillfråga. Teoretiskt finns möjligheten att köpa mikrofiches av kyrkböcker och andra dokument från SVAR. Men för att kunna ha nytta av detta måste man ha en stor överblick och exakta föreställningar om vad och speciellt var man skall söka. Jag anammade i första skedet de hänvisningar som finns på engelskspråkiga fora vilka modereras av en dam vid namn Elisabeth Thorsell. Fru Thorsell läste min förfrågan välvilligt och ställde den i "Anbytarforum". Tyvärr fanns det ingen som kunde hjälpa mig vidare. Gåtans sigill bevarades.

3) Fackmässig hjälp på plats

Följaktligen frågade min mor på nytt om det fanns någon som ville söka för oss mot betalning och bekräftade således vårt allvar år 2005 med ovannämnda resultat. Denna förfrågan mottogs så positivt att en dam som sysslar med uppdragsforskning var beredd att leta för vår räkning. Det uppstod en intensiv och spännande brevväxling från vilken vi lärde oss mycket och ur vilken det skulle löna sig att citera bara för att visa hur en svensk forskare tänker. I bakgrunden av informationsutbytet står outsagt frågan om motivet och seriositeten hos den sökande och därmed även en etisk aspekt.

I början stod frågan: "Käre Matthias, jag måste ändå ha samtliga data och noteringar. Uppgifterna hos mormonerna är endast undantagsvis korrekta. Var dog Anna Catharina? Vilka är hennes ättlingar? Jag behöver hela kedjan fram till Din far. Lösryckta uppgifter hjälper oss inte. Om jag skall göra det måste det göras rätt. En bra genealog kräver detta - var alltså inte förvånad."

Nu uppstod, inte för sista gången, en diskussion om namnet Fren, samtal som verkligen är av betydelse för vår genealogiska forskning. Flera frågor kan formuleras:
  - Namnet Fren - stämmer det?
  - Namnet Fren - ett soldatnamn?
  - Namnet Fren - betyder det något?
  - Namnet Fren - stämmer det nu? Kommer vi vidare?

3a) Namnet Fren, stämmer det?

Jag har redan berättat om dödsrunan över Jakob från år 1748. Ur ett av mina första brev till uppdragsforskaren vill jag citera följande: "Sedan två år genomsöker jag samtliga regementen i Sverige kring 1759. Därvid fann jag i "Andra tyska grenadjär bataljon Meyerfeld" Johann Frehn som trettioåring. Han skulle ha varit född i Stockholm. Detta är ett viktigt indicium för mig att Frens egentligen kommer från Tyskland". Därmed hade jag redan läst om två personer med detta namn.

Från juni 2005 fick vi mycket intressanta brev: "idag fick jag följande svar från Uppsala, här stämmer något inte överens med era uppgifter. Chefen för databanken där talade om för mig att det inte fanns någon Fren i detta kompani, det fanns endast en Karl Jacob Gren. Denne hade fötts 1708 som Jacob Mårtenson och blev 1731 soldat. Han var 1739 i Finland och dog vid Åbo. Databanken har upprättats med hjälp av uppgifter från Krigsarkivet i Stockholm. På vilket sätt har ni fått era uppgifter? Om det verkligen skall vara Gren så stämmer era uppgifter inte".

"Er kopia (Generalmönsterullan 1748) säger Freen, det kan redan då ha förekommit ett skrivfel. Hos Jakob står ej heller antecknat att han är gift medan det uttryckligen står hos hans efterföljare. Jag tror inte att de som upprättat databanken har skrivit av fel. För att vara säker måste man gå genom alla underlag för kompaniet".

3b) Namnet Fren - ett soldatnamn?

Om man följer reglerna för svenska namnformer till slutet av 1860 borde Jakobs barn hetat endera Jakobsson eller Jakobsdotter, inte Fren. Man ärver inte namn. Patronymikonet gavs redan vid födseln. "Vem var er ana?"

"Det stora problemet är att ni fått efternamnet på huvudet. Ni tror att Fren är ett familjenamn och bygger er tankebyggnad på detta. Fren är inte ett familjenamn utan, vilket jag framhållit flera gånger, ett soldatnamn. Uppgifterna hos mormonerna stämmer endast sällan. Vi har inga som helst bevis på att er Anna Catharina hade en Jakob till far. Så länge vi inte vet vilket efternamn hon hade, när och var hon föddes känner vi inte far och mor. Anna och Catharina var på den tiden ofta förekommande namn".

"Ni skall veta att vi, experterna på svensk genealogi, inte endast söker noteringar. Vi vill alltid ha bevis. Mycket svammel sprids över Internet, till exempel hos Familysearch. Det är en ofta förekommande dödssynd att inte ange källorna. Låt oss se vad som kan göras när jag fått er antavla. Om man i utlandet talar om Stockholm betyder det inte alls född i någon av de 12 stadsförsamlingarna. Inklusive landsförsamlingarna är det över 40.

"Kyrkan har sedan ungefär år 1500 fört böcker för staten. Därför har vi församlingsböcker som förts av kyrkan. Givetvis tittar jag även efter efternamnet. Ni är övertygade om att Fren är ett familjenamn. Jag får och kan inte utgå från detta ty då fastnar jag precis som ni under alla år. Jag måste pröva allt. Man får inte glömma att sökandet efter förnamnet är det viktigaste. Förnamnet byts sällan om det är dopnamnet. Alla församlingar i en omkrets av 50 km från Stockholms centrum betecknades av emigranterna som Stockholm. Det enda säkra beviset vore upptäckten av en födelsenotering - allt annat än meningslöst. Ni har redan förbrukat allt för mycket tid med sökandet efter efternamnet som endera var ett soldatnamn eller ändock ett familjenamn eller som är helt fel. Bra genealoger följer alltid det bästa och första spåret, i ert fall dödboken i Stralsund där vi kan läsa att Anna Catharina härstammar från Stockholm".

"Jag har tagit fram födelsenoteringen för Mårten = Martin som döptes den 3/7/1730 i Hedvig och för brodern Jakob, som döptes den 13/3/1735 för att se hur fadern och modern kallades. Hos Martin är fadern fortfarande slaktargesällen Jacob Freen och hos Jakob slaktaren och soldaten Jacob Fren".

"Noteringen vid Martins födelse är otroligt viktig. Fadern Jacob hade redan innan han blev soldat soldatnamnet Fren och ej Mårtensson. Alltså hade redan hans far eller farfar varit soldat och han hade behållit efternamnet. Jag utgår ifrån att Jakob Fren är son till en soldat ty annars skulle han inte ha detta efternamn. Jag utgår även ifrån att han kom från södra Sverige".

"Sökandet efter namnet som ni föreställer er ger ej något resultat. Alla som hör det skakar endast på huvudet".

3c) Namnet Fren - betyder det något?

Jag citerar något från diskussionen på en lista:

"Fren skulle kunna vara ett (förvrängt) ortnamn. Även i Sverige kunde indelta soldater få ortnamn. Benämningen följer i regel rotenamnet som ställde soldaten (se Högman, militärspecialist). Beträffande namnet Fren finns i Sverige två ortnamn som liknar Fren: Frennarp och Frännarp. Dessa skrivs dock Frenn-arp och Fränn-arp. Vad Frenn- eller Fränn- betyder har jag inte kunnat lista ut.

Därför tror jag att namnet Fren är en förvrängning av "frän" och att det återspeglar soldatens "läggning", dvs han var arg, frän eller vresig".

En danska skrev: "Kanske var det i Sverige meningsfullt att kalla en soldat efter hans läggning men någon praktisk betydelse för utövandet av militära uppgifter hade det knappast. Det kan endast vara ett "ögonnamn" som vi säger i Danmark. Så vitt jag vet var det inom det danska försvaret inte vanligt att använda sig av "ögonnamn". Om soldaterna sinsemellan gav sig mindre smickrande namn så tog de säkert inte dessa med sig till sitt civila liv. Det skulle ju kunna vara som så att den gode soldaten Fren var känd under detta namn redan före sitt soldatliv".

Min "svenska" kusin kompletterade med: "på svenska kan "frän" även ha betydelsen kritisk eller cynisk".

Min reaktion den 28/4/2007 innehåller följande tanke: "om man tror att somt traderas inom familjerna så vore detta en underbar förklaring för idag upplevda fenomen, trots all socialisation?

Jag erbjöds även härstamningen från grekiska phren, mellangärde som säte för själen. Personligen tror jag på det sista förslaget på Mecklenburg-listan att namnet kan avledas från förnamnet Verena (Berenice / Veronique (segergivande)).

4) Genline

Genline är en storartad möjlighet att söka i svenska arkiv hemifrån vid datorn. Man tecknar sig för en viss tid för att få tillgång. Så länge vi inte hade bredband var det i vårt fall en givande inkomstkälla för tyska Telecom. Över tiden kompletteras samlingarna allt mer. Jag har under flera månader gått igenom dop och vigslar mellan 1695 och 1755 i Stockholm, Uppland och Västmanland på sökandet efter Fren, Obitz och Rosenfeld. Genline hör till de absolut nödvändiga verktygen för en svensk genealog som dock i så fall har ett helårsabonnemang.

5) Mormonernas FamilySearch söksystem

Även om man är mycket kritisk mot denna inrättning - enligt mina erfarenheter nyttjar varje intresserad genealog som jag känner denna möjlighet om inte annat för att få idéer. I vårt fall fick vi den avgörande ledtråden till lysningen och vigseln av Anna Catharina genom en sökning hos Familysearch. Även hennes bröders dop finns där. Jag hade stor glädje av kommunikationen med de sakkunniga där, speciellt den för Skandinavien. Viljan att hjälpa är enorm. Tyvärr kan man inte följa vägarna för noteringarna bakåt, men den kritiska genealogen kontrollerar ändå allt i originalen. Jag minns de år, under vilka jag genomarbetat mormonernas svenska dokument på film, som mycket positiva.

FamilySearch gav oss möjligheten, trots att svenska forskare alltid avrådde oss, att sammanställa namnbärarna. Vi hittade före och efter 1700 en rad Fren i Stockholm med omnejd.

Jag vill även lägga till ytterligare en del av Frenlistan som jag sammanställde under årens lopp helt enkelt eftersom jag tror att det där finns sammanhang. Givetvis hjälpte FamilySearch vid sammanställningen speciellt beträffande de sydeuropeiska namnbärarna.

Förutom de svenska Frens fanns på 1400-talet en målare Rudolphe Fraehn i Mecklenburg. I Stettin gifte sig Joahn Frem (!) den 24/11/1704 i St. Jacobikyrkan (han återfinns i borgarboken den 15/8/1761).

I Rostock föddes 1782 orientalisten Christian Martin Joachim Frähn som dog 1851 i St. Petersburg. Den 5/6/1859 föddes Robert Frähn som senare var kejserlig-ryskt statsråd i St. Petersburg.

En familj Defren kom före 1700 från Frankrike (ibland heter det från Nederländerna, ibland från Schweiz) över Mutterstadt i Pfalz till Strasburg i Uckermark (Samuel De Fraine, född 1648 i Bearn).

En hugenottfamilj Defren kom kring 1700 från området runt Calais till Kaiserlauterns omnejd.

6) Namnet Fren - stämmer det nu?

Ursprungligen hade jag velat berätta utförligt om och citera ur den mångåriga brevväxlingen med yrkesgenealogen i Stockholm. Vi lärde oss så otroligt mycket och fick hela tiden nya impulser för vår forskning men denna bildade dams utläggningar skulle spränga ramarna för detta föredrag. Även hon kom till en punkt då hon gav upp sina efterforskningar med förhoppningen att kanske kunna ta upp dessa vid senare tillfälle efter ett slumpfynd.

Hela tiden fanns det observationer och fynd som absolut inte ville passa in i en svensk genealogs schema: "Anna-Catharina levde 1754 med sin mor och styvfadern Jonas Nyberg, som var matros och snickare, i Johannes-Jakob-församling. Margaretas efternamn var då Fren och inte hennes flicknamn. Det är mycket sällsynt vid denna tidpunkt. Som födelseår uppgavs 1700 för Margareta. För Anna-Catharina 1733".

"Medarbetare vid soldatregistret i Uppsala tog kontakt med soldatregistren i södra och mellersta Sverige (även här skapar man soldatregister vilka dock inte är online eller kommer att bli online). Vi fann att barnen till två soldater Freen/Fren kom som hantverksgesäller till Stockholm samt att mycket troligt några soldater från södra och mellersta Sverige kom till gardet i Stockholm men dessa är inte släkt med varandra så vitt vi kan säga i dagsläget.

G-gruppen i Stockholm

Som jag redan berättat fick vi vår första kontakt med en medkämpe i G-gruppen på Stadsarkivet i Stockholm. Vi upplevde återkommande den kompetenta och vänliga viljan att hjälpa oss vid svåra frågor. Även i ett större perspektiv njöt vi av de olika och kunniga diskussionerna i vitt skilda ämnen. "Medkämparna" har de mest skilda yrken och kan därför bidra till diskussionerna med olika aspekter. En stor grupp människor runt om Östersjön som bär en omätbar kunskapsskatt.

G-gruppen sysslar med vandringen av människor och idéer över Östersjön över flera hundra år. Jag blev medlem 2004 och fann hjälpsamma, kritiska, kompetenta, egenvilliga och kvalificerade samtalspartners från Danmark över Sverige till Pommern. Diskussionerna på forumet har en spridning som även omfattar länder såsom Estland, Schweiz och Nederländerna.

Det utvecklades en mejlkorrespondens som varade flera år; varje gång när jag kom hem uppsökte jag ofta först min dator, "min tråd till Stockholm".

Även historiska, filosofiska och etiska temata diskuteras (och jag bidrog med psykoanalytiska aspekter). Varför håller jag på med genealogi? Vilka är motiven att befatta sig med sin härstamning? Finns det gränser, vem bestämmer dessa? Hur hanterar jag tanken att man tror att jag söker en rik, om möjligt adlig ana? Hur hanterar jag det faktum att urgamla historier hela tiden på nytt väcker nya, olika känslor, att de inte står "sterilt" i rummet?

Forskningen efter Anna Catharinas länkar till Stockholm var givetvis även för medkämparna i G-gruppen en hård nöt att knäcka.

Och nu kommer "pukslaget"

Den 25/4/2008 fick jag via G-gruppens lista ett brev som för mig liknar en snilleblixt. Ur detta brev vill jag läsa upp det mest väsentliga vilket visar att kloka huvuden även efter 40 år kan hitta något:

Fren
- namnvariationer: Fren, Freen, Freén, Frehn, Frene, Vren, Vhren, Vrehn, Vrene, Vreen, Wren

Alla Fren kring 1700 i Stockholmsområdet kan hänföras till samma familj. (Det finns givetvis även sådana av senare datum som dock egentligen hette något annat [tema soldatnamn]).

Jakob Mårtenson Fren är troligen det 10:e barnet till Martin/Mårten Fren och Christina Brehmer. Hans födelse återfinns inte i någon kyrkbok eftersom Torstunas kyrkböcker först börjar 1709.

Martin/Mårten Fren föddes enligt generalmönsterrullorna ca 1655 i Landberg / Warthe, Brandenburg. Enligt generalmönsterrullorna dog han den 1/3/1719, förmodligen i Knivsta.

Martin bodde med sin familj 1683-1700 i Simtuna, 1701-1702 i Torstuna, 1703-1704 i Västerås, 1705-1712 på nytt i Torstuna (hans hustru och en del av barnen var skrivna där till 1717) och slutligen förmodligen i Knivsta.

Martin var antagen 1683 som hovslagare vid Livregementet till häst (Västmanlands kompani) där han tjänstgjorde till 1700 då han fick avsked. Officersbostället låg i Bärby i Simtuna socken där han bodde fram till 1700.

1709 inträdde han på nytt i tjänst som hovslagare vid Livregementet (nu vid Livkompaniet) till sin död den 1/3/1719.

Hans hustru Christina flyttade efter hans död till dottern Christina i Torstuna socken där hon levde åtminstone 1721-26. 1734 dyker hon på nytt upp i Kung Karl/Kungsör församling (Runna kvarn) med två döttrar och en måg.

Enligt dödboknotisen anges detta som hennes dåvarande bostadsadress. Däri anges även att hon hade 10 barn med maken Martin/Mårten Fren. Vi ser även att makarna gifte sig 1685.

I brevet från Stockholm följer nu en uppställning med namnen på de nio äldre syskonen med många fakta.

Och: "Det förmodligen 10:e barnet var Jakob, född ca 1706 i troligtvis Torstuna där föräldrarna på den tiden var skrivna. Jakob gifte sig ca 1728/1729 med Margareta Sigfridsdotter, han var slaktargesäll i Stockholm under tiden 1730-1743. 1731 antogs han som soldat för Ösby rote vid Rasbo kompani av Upplands regemente. Dödsskjuten på Galäreskadern under kanonaden vid Korpoström den 20/5/1743.

Margareta Sigfridsdotter gifte om sig 1744 med sjömannen Jonas Nyberg i Hedvig-Eleonora. Barnen i första äktenskapet var
      Martin, född 3/7/1730 och döpt i Hedvig Eleonora
      Catharina, född ca 1733 (enlig HFL 1754)
      Jacob, född 12/3/1735 och döpt i Hedvig Eleonora

Så mycket ur detta härliga brev!

Facit:

Efter år av frustrerande sökande kom lösningen med hjälp av G-gruppen i Stockholm. Min glädje och tacksamhet är omåttlig. Forskningsresultatet räcker enligt vårt förmenande för den presentation som jag härmed lämnat. Jag kan varmt rekommendera ett medlemskap i G-gruppen. Om det bland de egna förfäderna fanns oroliga själar som sökte ett nytt liv på andra stränder eller om dessa tillhör dem som fördrevs över Östersjön och man vill veta vad som hänt med dem är man hos G-gruppen i Stockholm i goda händer. Jag tror fortfarande att dopet av Anna Catharina, hennes föräldrars vigsel och bouppteckningen efter Margareta kommer att kunna hittas.

Således var det för första gången möjligt att med hjälp av G-gruppen kunna bevisa Anna Catharina Frens svenska härkomst (med endast en liten kvarstående osäkerhet). Som fotnot vill jag tillfoga att om Brehmers förmodligen var av tysk härkomst så är dock Margaretas anor från Lemland på Åland rent svenska.

Dödsnotisen efter Christina Brehmer (Bremer, Bremmer, Braemmer, af Bremen) född 1661 enligt noteringen i dödboken. Dotter till Gerdt Brehmer, hovslagare i Kungsör. Hennes mor hette också Christina. Dog den 14/4/1740 på resa från Stockholm, där hon hade besökt sina barn, till sitt hem i Kungsör. Hon insjuknade hos sin son Martin i Litslena och dog där.

Dr. Matthias Waack
Langeskovweg 9
24222 Schwentinental
Schleswig – Holstein, i oktober 2008


Översättning: Jürgen Weigle


Copyright © 2008 Matthias Waack och Jürgen Weigle