Vägvisare för forskare på Posen


Den forna preussiska provinsen Posens vapen.
Provinsen Posen har fått sitt namn av staden Posen, som är huvudstad. Staden heter idag Poznan.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Posen? 5.Litteratur och bibliotek om Posen.
2.Vad menar vi med Posen? 6.Arkiv för Posenforskaren.
3.Kyrkböckerna i Posen. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Posen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Posen behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Posen?

Karta över Posen 1793 - 1919

Före 1772 utgjorde Posen en del av Polen. Som på andra håll i Centraleuropa har under årens lopp detta område fått utstå krigshandlingar i stor omfattning. Under Karl den XII:s polska fälttåg intogs 1703 den då polska staden Poznan (ty. Posen) och var besatt av hans trupper i ett år. Vid mitten av 1700-talet rådde politisk oro i Polen, och inflytandet från de mäktiga grannarna Preussen, Ryssland och Österrike ökade. År 1772 annekterade Fredrich II av Preussen delar av Polen och vid Polens andra delning 1793 införlivades Posen med kungariket Preussen. Under 1807 - 15 tillhörde Posen dock storhertigdömet Warszawa, varefter det åter blev en preussisk provins. Provinsen Posen fick sitt namn efter huvudstaden.

Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade provinserna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter första världskriget återfördes Posen till Polen. Namnen ändrades på de orter, som tillfördes Polen. Då kan en översättning mellan tyska och polska ortsnamn vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor. Området är idag vojvodskapet Poznan.

Kartan ovan visar Posen under åren 1793 - 1919. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar häradsindelningen.

3. Kyrkböckerna i Posen.

Kyrkböckerna i Posen är till stor del filmade av mormonerna. Du kan söka efter transkriberade utdrag ur filmerna hos FamilySearch på nätet. Mormonerna har dock inte filmat allt.

Digitalt sökbara genealogiska databaser på Internet ökar successivt. Här är ett exempel på det; som Du kan pröva om Du söker vigslar under tiden 1820-1889 i Posen. Gå då till ”Das Posen Projekt”.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Posen är Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF).

5. Litteratur och bibliotek om Posen.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

6. Arkiv för Posenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Posen är i huvudsak följande:

  • Dokument från katolska församlingar i exempelvis Bydgoszcz:
    Bischöfliches Zentralarchiv


  • Dokument från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden:
    Evangelisches Zentralarchiv

    Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

  • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives


  • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz


Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Arkivalierna i de polska arkiven är tyvärr svårtillgängliga. För att forska i dessa arkiv bör man anlita uppdragsforskare som behärska polska. Förteckningarna över arkivens bestånd är i regel på dessa språk trots att arkivalierna är på tyska.

7. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

8 Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.


Copyright © G-gruppen