Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
4 februari

Årsmöte i Föreningen G-gruppen

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor

KALLELSE
till
ORDINARIE ÅRSMÖTE


i Klockhuset, invid Genealogiska Föreningens lokaler
Sabbatsbergsvägen 20, STOCKHOLM

torsdagen den 20 februari 2003, kl. 18.00

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
       Vid årsmötet 2002 fastställdes en verksamhetsplan
       omfattande även år 2003.

12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
       Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.
13. Val av ordförande
       Valberedingens förslag till punkterna 13 - 16
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
18. Val av valberedning och dess sammankallande
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Stockholm den 2 februari 2003

StyrelsenCopyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.