Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
25 januari

Årsmöte i Föreningen G-gruppen

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor

KALLELSE
till
ORDINARIE ÅRSMÖTE


i Sabbatsbergskyrkan, invid Genealogiska Föreningens lokaler
Sabbatsbergsvägen 20, STOCKHOLM

torsdagen den 26 februari 2004, kl. 18.00

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Förslag till stadgeändring
13. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
       Vid motionstidens utgång förelåg ingen motion till årsmötet.
14. Val av ordförande
       Valberedningens förslag till punkterna 14 - 17
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
19. Val av valberedning och dess sammankallande
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

Stockholm den 25 januari 2004

StyrelsenCopyright © 2001-2004 Lars Craemer.