G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


G-gruppen på Facebook           G-gruppen är medlem i tyska släktforskarförbundet - DAGV

Aktuellt och Senaste nytt


10 maj

G-gruppens Forum

Medlemmar i G-gruppen har möjlighet att ställa frågor om sin forskning, utbyta tankar och annat som rör föreningens syfte släktforskning Över Östersjön.

Bli medlem och ta del av möjligheten till att komma vidare i din forskning.

Information under Forum
30 april

Nyhetsbrev april

April månads nyhetsbrev har gått ut till våra medlemmar.

Innehåller bland annat: Nyhetsbrevets läsare föreningsmedlemmar, Släktforskardagarna 2020, Tråkiga nyheter för släktforskare rörande polska arkiv, Ny inloggningskod krävs från och med 1 april.

Äldre nyhetsbrev finns att läsa i de öppna sidorna. Du finner breven här. Som medlem får du nyhetsbrevet i din brevlåda och dessutom tillgång till medlemssidorna med bl.a. Forum för utbyte av information och frågor, Passagerarlistor över Östersjön, Ordlistor från/till estniska-balttyska-svenska- polska-finska-tyska-finska, Filmade inslag, Bokanmälan och Brevställare på tyska och polska.

Vill du bli medlem och ta del av allt innehåll finns ansökningsinformation här.

1 april

Nytt lösenord till medlemssidorna

Från och med idag den 1 april gäller ett nytt lösenord till medlemssidorna. Medlemmar har erhållit det nya lösenordet via mail.


1 april

G-gruppen presenterar nytt Forum

G-gruppen har nu kommit så långt att vi kan presentera vår nya diskussionslista.

Listan kommer härefter bli G-gruppens Forum där medlemmar kan ställa frågor, göra inlägg och utbyta tankar kring föreningens verksamhetsområde ”Gränslös genealogi över Östersjön”.

För att kunna delta måste man vara medlem i föreningen G-gruppen.

Information om forumet finns att nå på Forum


7 mars

Workshop att släktforska i Tyskland och Polen


19 februari

Handlingar inför årsmötet 2020

Följande handlingar inför årsmötet 2020 finns nu tillgängliga:

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2020-2021
Balans- och resultaträkning 2019 samt Budget 2020 (endast för medlemmar)
Revisionsberättelse 2019 (endast för medlemmar)

Verksamhetsårets styrelseprotokoll finns att läsa på medlemssidorna

Styrelsen förslår oförändrad medlemsavgift 125 kronor eller 14 Euro för 2021.


5 februari

Information om och kallelse till årsmötet 2020

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 31 mars 2020. Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet. Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2020. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februai 2020.

Årsmötesomröstningen kommer att vara öppen för medlemmarna mellan den 4 och den 26 mars. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut på hemsidan löpande.

Härmed kallas medlemmarna i Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön till Ordinarie Årsmöte över Internet den 31 mars 2020. Internetmötet är öppet för medlemmarna 4 mars - 26 mars 2020. Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning samt resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.

31 januari

Workshop släktforska Tyskland Polen

G-gruppen arrangerar tillsammans med Genealogiska föreningen en workshop i släktforskning Tyskland och Polen.

När?

Lördagen den 14 mars kl. 10.00 - 15.00

Var?

Genealogiska föreningen Löfströms allé 7 Sundbyberg
Pendeltåg eller T-bana till Sundbyberg eller buss till Marabouparken (512) eller Löfströms allé (509, 113) eller Tvärbanan till Bällsta bro därefter 2-10 minuters gångväg.

Vi hjälper varandra med tips och råd hur vi går vidare i vår forskning. Medtag egen dator.

Skicka gäran en föranmälan och frågeställning till webmaster.

Fika kommer att finnas!

ALLA VÄLKOMNA


31 januari

Nyhetsbrev januari

Januari månads nyhetsbrev har gått ut till våra medlemmar.

Innehåller bland annat: G-gruppens årsmöte 2020, Workshop ”Släktforska i Tyskland och Polen”, Flykt och fördrivning efter andra världskriget, Det polska språket, Den största maritima räddningsaktionen någonsin?

Äldre nyhetsbrev finns att läsa i de öppna sidorna. Du finner breven här. Som medlem får du nyhetsbrevet i din brevlåda och dessutom tillgång till medlemssidorna med bl.a. Diskussionslista, Passagerarlistor över Östersjön, Ordlistor från/till estniska-balttyska-svenska- polska-finska-tyska-finska, Filmade inslag, Bokanmälan och Brevställare på tyska och polska.

Vill du bli medlem och ta del av allt innehåll finns ansökningsblankett här.

15 januari

G-gruppens årsmöte 2020

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 31 mars 2020.

Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet.

Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2020.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari 2020 för att kunna behandlas på årsmötet.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 4 och den 26 mars 2020.

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.


24 december

G-gruppens styrelse tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År

              En God Jul
                   och
          ett Gott Nytt År

               tillönskas
           alla medlemmar
    och följare av G-gruppen

              Styrelsen


10 maj

G-gruppens årsmöte 2019

G-gruppen har avhållit den virtuella omröstningen och årsmötet 2019.

Stämman valde i enlighet med valbredningens förslag Jan-Åke Hager till ordförande samt omvaldes Björn Sonesson och Erik Lindholm. Till förste ersättare omvaldes Gustaf Eichbaum och till andre ersättare nyvaldes Carin Haglund.

Stämman fastställde medlemsavgiften för år 2020 till oförändrade 125 kronor eller 14 euro.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Vidare godkände stämman styrelsens verksamhetsplan för åren 2019-2020.

Prokollet från årsmötet finns att läsa på medlemssidorna.


4 mars

Ny inloggning till medlemssidorna

Från och med idag gäller ny inloggning till G-gruppens medlemssidor. Medlemmar som erlagt medlemsavgiften för 2019 har erhållit den nya koden.

Ej medlem? Här finner du ansökningsblankett


13 januari

Medlemsavgift 2019

Bäste G-gruppen medlem det är nu tid att betala medlemsavgiften för 2019. Avgiften bör betalas senast den 28 februari 2019 för att kunna ta del av medlemsförmånerna efter den 1 mars 2019 och kunna delta i valet till årsmötet.

Vänligen använd nedanstående konto för inbetalning av medlemsavgiften 125 kronor.

Plusgiro nr 16 30 02-9 eller om ni använder PayPal konto vänligen ange e-mail adressen
payments@g-gruppen.net såsom PayPal-epostadress.


29 september

Släktforskning runt Östersjön - Sollentuna Släktforskare

G-gruppen håller ett föredrag hos Sollentuna släktforskare den 16 oktober kl. 19:00 - 20:00 på Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek


29 september

Släktforskardagarna i Melle Tyskland den 5-7 oktober 2018

Släktforskardagarna i Tyskland närmar sig i rask takt.

Föreningen G-gruppen kommer att närvara vid de tyska släktforskardagarna i Melle. Huvudsyftet med närvaron är att förutom visa upp föreningens verksamhet, knyta kontakter med tyska släktforskarföreningar och presumtiva nya och nuvarande medlemmar.

Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här.


22 augusti

In memoriam Jürgen Weigle (1930-2018)

G-gruppen långvarige nestor, Jürgen Weigle, har lämnas oss.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig i G-gruppens verksamhet. Jürgen var en genealogisk stöttepelare för föreningen samt bland alla som släktforskade i Östersjöområdet.

Genom sin härkomst, född 1930 i den fria staden Danzig, knöt han goda kontakter med många tyska släktforskare och släktforskarföreningar som möjliggjorde att han kunde hjälpa många som sökte en ana i Tyskland.

Han var gränslöst givmild med hjälp. Han hade en omvittnat stor kunskap på detta område, ett stort bibliotek samt allt han forskat på noggrant dokumenterat och samlat i pärmar.

Jürgen var både ordförande och styrelsemedlem i G-gruppen under många år. Första året han var invald som styrelsemedlem var år 2003. Han var också styrelsens evige "nitpicker" som han själv uttryckte saken. Alla detaljer i diskussioner och protokoll skulle vara precisa och exakta.

In i det sista var Jürgen aktiv på G-gruppens diskussionslista samt i styrelsearbetet där han under senare år var suppleant.

G-gruppen kommer att sakna en stöttepelare i föreningens arbete.

Styrelsen


21 augusti

Släktforskardagarna i Växjö den 1-2 september 2018

G-gruppen kommer att deltaga i årets släktforskardagar i Växjö. Liksom vid släktforskardagarna 2017 i Halmstad kommer vi att samverka i en monter med ett antal tyska släktforskarföreningar.

Är du på plats kom gärna och hälsa på för en pratstund.

Föreningens samverkar med följande föreningar på plats i Växjö:

DAGV - Det tyska släktforskarförbundet

AGT - Släktforskning i Thüringen

Pommerscher Greif - Släktforskning i Pommern

AGoFF - Släktforskning i östra delarna av nuvarande och dåvarande tyskland

Lübecker Familienforscher - Släktforskning i Lübeck

Archion - Digitalt arkiv för forskning i tyska områden

Icarus - International Centre for Archival Research ICARUS - mer än 180 arkiv i europa, usa och kananda


Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här


21 augusti

Släktforskardagarna i Melle Tyskland den 5-7 oktober 2018

G-gruppen kommer att närvara vid de tyska släktforskardagarna i Melle.

Huvudsyftet med närvaron är att förutom visa upp föreningens verksamhet, knyta kontakter med tyska släktforskarföreningar och presumtiva nya och nuvarande medlemmar.

Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här


21 maj

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster.

Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dessa digitalt i vårt medlemsregister för föreningsinternt bruk och meddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.


16 maj

Är DNA-prov en genväg till släktforskningen?

Vilka möjligheter och vilka risker ger den nya tekniken?

I en föreläsningsserie på tre delar från Uppsala Universitet Fakultet X diskuterar Ulf Gyllensten, professor i molekylärgenetik och Peter Sjölund, släktforskare DNA:s möjligheter och risker.

Moderator och initiativtagare; vetenskapsjournalist Jan-Olov Johansson.

Föresläsningsserien finns på medlemssidorna. Inte medlem? Ansökningsblankett finner du här!


16 april

Årsmötet med Föreningen G-gruppen 2018-04-15

G-gruppen har avslutat den virtuella årsmötesomröstningen och årsmötet har avhållits.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsstämman antog motionen om den föreslagna stadgeförändringen avseende möjlighet till uteslutning ur Föreningen G-gruppen.

Ordföranden Jan-Åke Hager omvaldes, likaså ledamöterna Katarina Möller och Hans-Dieter Grahl. Ersättarna Gustaf Eichbaum och Jürgen Weigle omvaldes.

Till ny ordinarie revisor valdes Ann-Margret Kjellander samt omvaldes till revisorssuppleant Svea-Lisa Råsäter, likaså omvaldes som valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.

Styrelsen framför sitt varma tack till avgående revisor Eva Almqvist för ett förtjänstfullt arbete under många år.

Protokoll och resultat av omröstningen finns att läsa på medlemssidorna.

Styrelsen


15 mars

Byte av lösenord

Medlemmarna har idag fått ett nyhetsbrev med information byte av lösenord till medlemssidorna på hemsidan. Det nya lösenordet gäller från och med dagens datum.


18 januari

Släktforskningens dag 2018

Den 20 januari firas Släktforskningens dag runt om i landet och G-gruppen finns på plats i Sollentuna bibliotek. Årets tema: Arkiv – med anledning av att Riksarkivet i år fyller 400 år.


15 januari

En av våra grundare avliden

Ingemar Goliath har gått bort 86 år gammal. Han var en av initiativtagarna till att Föreningen G-gruppen bildades 2000.

Ingemar medverkade som moderator på vår diskussionslista under många år. Han genomförde också projektet ”Dalfolk i Pommern” som syftade till att registrera namnen på de i dalasocknarnas längder nämnda “pommernfararna”. De var bönder, som värvades av den svenska generalguvernören Nils Bielke under slutet av 1600-talet för att flytta till Pommern. Ingemar jämförde dessa med uppgifter ur tyska källor och även skildrade de enskilda familjernas öden, där så var möjligt. Resultatet finns redovisat här under ”Dokumentation”.

Ingemar Goliath var också aktiv inom föreningen Sollentuna Släktforskare.

Föreningen hedrade Ingemars minne genom att skänka ett bidrag till Läkare Utan Gränser.


12 december

Hemsidan och Facebook

Medlemmarna i G-gruppen har nu möjlighet att ta del av samtliga styrelseprotokoll sedan starten av föreningen 2000. Du finner protokollen på medlemssidan pkt 1.

Samtliga vägvisare på hemsidan har uppdaterats och alla länkar skall nu fungera. Vi uppmanar alla läsare att meddela föreningens webmaster om ni finner brutna länkar eller annat som behöver rättas till.

G-gruppen finns nu även på Facebook. Anmälan krävs men är öppen för alla. Här finner du Facebooksidan.


19 november

G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering

I helgen träffades delar av föreningen G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering inför 2018. Precis varit i Tyska kyrkan i Karlskrona där Harry Rson Svensson höll en uppskattad guidning om den tyska församlingens historia.

Fr.v. HD Grahl, Katarina Möller, Erik Lindholm och Jan-Åke Kristiansson Hager.


23 september

Regeringen satsar på släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation hos Svar kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.


22 september

69:e tyska genealogidagarna 2017

Idag börjar de 69:e tyska genealogidagarna 2017 i Dresden som varar till söndag den 24/9, kl 16:00.

G-gruppen är inte fysiskt närvarande men uppmärksammas ändå. Föreningen i Dresden, som anordnar dagarna, har till dagarna utgett en 44-sidig tidskrift i A4-format med många intressanta artiklar. G-gruppen presenteras i den redaktionella texten på sida 7 som nybliven medlem i DAGV Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände och presenterar sig själv i en annons på sida 27. Vi önskar våra tyska forskarkollegorna all framgång.

Styrelsen


14 september

Ett till synes omöjligt fall

Ordföranden i G-gruppen, Jan-Åke Hager, beskriver i en uppsats om sin bakgrund och hur han med hjälp av G-gruppen finner sina rötter i Tyskland. En väl läsvärd beskrivning hur man, trots svårigheter, kan agera för att finna sina rötter. Uppsatsen finner du via denna länk.


4 september

Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

G-gruppen deltog i släktforskardagarna i Halmstad tillsammans med nio tyska släktforskarföreningar.

Dagarna var välbesökta med totalt 5375 närvarande. G-gruppen fick tillsammans med de tyska föreningarna besvara ett otal frågor om hur man släktforskar i Tyskland och även vad ett medlemskap i G-gruppen innebär.

Christian Kirchner från DAGV – Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände, höll ett välbesökt föredrag om hur man forskar inte i bara i Tyskland utan om tyska anor, då dessa är spridda i en stor del av världen. Föredraget var det mest välbesökta av 30 föredrag. G-gruppen är medlem i DAGV, se notis nedan.

Släktforskardagarna gav mersmak inför nästa års släktforskardagar i Växjö, då arrangemanget var väl organiserat och de många besökarna som gav oss möjlighet att informera om G-gruppen. Bilden visar ordföranden Jan-Åke Hager framför föreningens monter.


20 juli

G-gruppen medlem i tyska släktforskarförbundet

Styrelsen hade vid mötet 2017-05-20 beslutat att söka medlemskap i det tyska släktforskarförbundet DAGV till vilket 85 tyska familjeforskarföreningar är anslutna. Syftet med vår ansökan är dels att återskapa tidigare samarbeten med vissa tyska föreningar och dels att bredda vår kontaktyta bland de tyska föreningarna. Ytterligare steg i detta syfte är att G-gruppen kommer att delta i en med flera tyska föreningar gemensam monter vid de svenska släktforskardagarna Halmstad 2017 samt att vi kommer att annonsera i utställningskatalogen för de tyska släktforskardagarna Dresden 2017.

Föreningen G-gruppen har nu blivit antagen som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. Samtidigt med oss har International Centre for Archival Research ICARUS och Federation of Family History Societies FFHS antagits som koopererande medlemmar i DAGV. Därigenom ökas våra kontaktytor till andra släktforskare ytterligare, förhoppningsvis till allas gagn och nytta.

Styrelsen


Copyright © G-gruppen